Consiliul local reprezinta autoritatea deliberativa a administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala.

   Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.

   Numarul membrilor Consiliului Local Sulina este stabilit prin ordin al Prefectului judetului Tulcea in functie de numarul locuitorilor orasului Sulina, pentru actualul mandat existand un numar de 13 consilieri locali din randul carora a fost ales Viceprimarul orasului.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al oraŞului Sulina


   Pentru desfăşurarea activităţii Consiliul local îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acestora fiind stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

   Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate.

   Componenţa comisiilor de specialitate a fost stabilită prin H.C.L. nr.6/25.06.2016, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Sulina, judetul Tulcea:

Comisia Numele Funcţia
Comisia pentru probleme economico - sociale, buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ Năstase Cristian - Bogdan  
Vlaciu Viorica - Camelia  
Oană Vasile  
Cozma Victoria  
Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură Chirilov Vasile  
Leon Tudorel  
Bălan Maria  
Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi activităţi sportive şi de agrement Ivan Adrian - Constantin  
Andrei Victor  
Praz Laurențiu  
Comisia pentru administraţie publică, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor Popa Sorin  
Nagy Csaba - Istvan  
Hubati Tudor  
    Copyright Primaria orasului Sulina 2008