Consiliul local are initiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale. În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivității locale.

   Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și pentru hotărârile pe care le-au votat.

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (republicată).

HotĂrÂrile Consiliului Local Sulina ÎN luna martie 2018

   Hotărâri ale Consiliului Local Sulina pe parcursul lunii martie 2018
Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Sulina din data de 14 martie 2018.

Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Sulina din data de 28 martie 2018.

    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008