Hotărâri ale Consiliului Local Sulina - 2019 - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Hotărâri ale Consiliului Local Sulina - 2019

Consiliul Local
Hotărâri ale Consiliului Local Sulina emise în anul 2019
Arhivă Consiliul Local Sulina
Ianuarie - 2019

Buton sus
Februarie - 2019

Buton sus
Martie - 2019

Buton sus
Aprilie - 2019
Buton sus
Mai - 2019

Buton sus
Iunie - 2019

 - Anexa nr.1 la Hotărârea nr.65.
Buton sus
Iulie - 2019Buton sus
August - 2019
Buton sus
Septembrie - 2019
Buton sus
Octombrie - 2019
Buton sus
Noiembrie - 2019

 • Hotărâre nr.137 din 15.11.2019 privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al orașului Sulina, pe anul 2019.
 - Anexa nr.1 la Hotărârea nr.137.
 - Anexa nr.1a la Hotărârea nr.137.
 - Anexa nr.1b la Hotărârea nr.137.
 - Anexa nr.2a la Hotărârea nr.137.
 - Anexa nr.2b la Hotărârea nr.137.
 - Anexa nr.3 la Hotărârea nr.137.
 - Anexa nr.4 la Hotărârea nr.137.
 - Anexa nr.5 la Hotărârea nr.137.
 • Hotărâre nr.138 din 15.11.2019 privind aprobarea apartamentării imobilului aparținând domeniului public al orașului Sulina (poziția nr.61 din anexa nr.1 la H.C.L. nr.23/29.03.2019 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sulina, cu modificările și completările ulterioare), situat în intravilanul orașului Sulina, strada a III-a, nr.63 A, identificat prin numărul cadastral 31355, înscris în Cartea Funciară nr.31355, în vederea concesionării prin licitație publică.
 - Anexă la Hotărârea nr.138.
 • Hotărâre nr.139 din 28.11.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 5062/20.12.2004, încheiat între Consiliul Local Sulina și S.C. Cabinet Medical Dr. Năstase Maria S.R.L.
 • Hotărâre nr.140 din 28.11.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 5077/21.12.2004, încheiat între Consiliul Local Sulina și S.C. Cabinet Medical Dr. Năstase George-Marian S.R.L.
 - Anexa nr.1 la Hotărârea nr.140.
 - Anexa nr.2 la Hotărârea nr.140.
 • Hotărâre nr.141 din 28.11.2019 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune numărul 5044/17.12.2004, încheiat între Consiliul Local Sulina și Cabinet Medical Individual Dr. Lică Adrian.
 - Anexă la Hotărârea nr.141.
 • Hotărâre nr.142 din 28.11.2019 privind aprobarea Devizului General, actualizat, al obiectivului de investiții „Modernizare strada a IV-a, orașul Sulina, județul Tulcea.
 - Anexă la Hotărârea nr.142.
 • Hotărâre nr.143 din 28.11.2019 privind aprobarea emiterii acordului favorabil referitor la înscrierea dreptului de ipotecă, în favoarea unei instituții financiare (bancă), asupra construcției proprietatea S.C. Acvaturism Ideal S.R.L., amplasată pe terenul ce face obiectul contractului de concesiune nr.4326/09.07.2019, situat în intravilanul orașului Sulina, strada I, nr.69 A.
 • Hotărâre nr.144 din 28.11.2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal, „Construirea unei pensiuni“, orașul Sulina, județul Tulcea.
 • Hotărâre nr.145 din 28.11.2019 privind aprobarea modificării și completării inventarului domeniului privat al orașului Sulina, aprobat prin H.C.L. nr.24/29.03.2019.
 - Anexă la Hotărârea nr.145.
 • Hotărâre nr.146 din 28.11.2019 privind modificarea art.1, pct.1, al H.C.L. Sulina nr.8/1997.
 • Hotărâre nr.147 din 28.11.2019 privind completarea H.C.L. Sulina nr.125/14.12.2017, în sensul detalierii valorice a obiectivelor componente investiției „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în orașul Sulina - obiect: Construire stație de epurare ape uzate menajere“.
 - Anexă la Hotărârea nr.147.
 • Hotărâre nr.148 din 28.11.2019 privind  actualizării listei cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri și a celorlalte taxe, conform O.G. nr.27/1996, republicată în 1997 și a Legii nr.26/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr.27/1996, prin nominalizarea în cadrul acesteia a unor noi beneficiari.
 - Anexă la Hotărârea nr.148.
 • Hotărâre nr.149 din 28.11.2019 privind aprobarea documentației tehnice - faza D.T.A.C. aferente investiției „Modernizare strada a IV-a, orașul Sulina, județul Tulcea“.
 - Anexă la Hotărârea nr.149.
 • Hotărâre nr.150 din 28.11.2019 privind completarea H.C.L. Sulina nr.115/31.10.2019, privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul orașului Sulina, pe anul 2019, cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în orașul Sulina, județul Tulcea.
 - Anexă la Hotărârea nr.150.- Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Sulina din data de 15 noiembrie 2019.
- Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Sulina din data de 28 noiembrie 2019.

Buton sus
Decembrie - 2019Buton sus
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, Tulcea, 825400
Telefon: 0240 543 001; Fax: 0240 543 661
E-mail: sulina_prim@yahoo.com
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins