Serviciul public comunitar local de evidență a persoanei Sulina

   Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Sulina vă informeaza:

   Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează titularilor.

   În situația în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

   Cetățenii români aflași în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

   Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.
   Documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt detaliate mai jos:
   Documente necesare pentru eliberarea cărții de identitate provizorie

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • 3 fotografii mărimea 3 x 4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședință, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii.

   Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizica nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinatate, care locuiesc temporar în România.

...înapoi la lista documentelor...
   Documente necesare pentru eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în Romănia

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședință în România;
 • pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul;
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz;
 • dovada adresei de reședință din România;
 • două fotografii marimea 3 x 4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii.

...înapoi la lista documentelor...
   Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
 • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

   La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament.

...înapoi la lista documentelor...
   Documente necesare pentru eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;
 • fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședință al solicitantului;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

...înapoi la lista documentelor...
   Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate și cartea de alegator, dacă este cazul;
 • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

   În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

...înapoi la lista documentelor...
   Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la dobândirea cetățeniei române

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original și două copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul constatator care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinți, aceștia sunt îndrumați pentru clarificarea cetățeniei către Ministerul Justiției;
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naștere și căsătorie, dacă este cazul, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autoritățile române);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

   La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

...înapoi la lista documentelor...
   Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinatate în România

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;
 • hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie;
 • actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;

...înapoi la lista documentelor...
   Documente necesare pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate și cartea de alegator, dacă este cazul;
 • certificatul de naștere, original și copie;
 • certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;
 • hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate;

   Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

   În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul de evidență a persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

...înapoi la lista documentelor...
   Documente necesare pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
 • actul de identitate al găzduitorului.

   În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, declarația de primire în spațiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în fața polițistului de ordine publică din cadrul unității de poliție pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.

...înapoi la lista documentelor...
   Documente cu care se poate face dovada adresei de domiciliu

 • acte încheiate în condițiile de validitate prevăzute de legislația română în vigoare;
 • declarația scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de unul dintre documentele prevazute la lit. a);
 • declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil și faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) și b). Pentru minorii și persoanele fizice puse sub interdicție, declarația se dă și se semnează de către părinți sau de către reprezentanții lor legali;
 • documentul eliberat de primarii, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

   Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

...înapoi la lista documentelor...
Adresa: str. Mircea Vodă, nr.2 (în sediul Poliției orașului Sulina).

Telefon: 0240 543 299Program de lucru cu publicul
Luni 09:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
Marți, Miercuri, Joi09:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
Vineri 09:00 - 13:00.


Ultima actualizare: 03.08.2016


    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008