Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, domeniul public Și privat

   Paginile dedicate activității Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, domeniul public și privat, lucrărilor publice, investițiilor, protecției civile și gospodăririi comunale Sulina vă pune la dispoziție următoarele informații:
   Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, domeniul public și privat, lucrări publice, investiții, protecție civilă și gospodarire comunală Sulina are următoarele atribuții principale:

 • organizeaza si executa efectuarea controlului privind disciplina in constructii in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • asigura intocmirea si aprobarea programelor de control potrivit competentelor stabilite prin Legea nr.50/1991;
 • stabileste modul de control si modul de centralizare a datelor;
 • transmite datele necesare la solicitarea Inspectoratului Judetean in Constructii Tulcea, in vederea actualizarii si gestionarii bazei de date ;
 • asigura efectuarea de masuratori, intocmirea de relevee si fise tehnice cand sunt necesare Consiliului Local;
 • face parte din comisiile de licitatii pentru concesionarea, inchirierea si vanzarea de terenuri, la solicitarea Consiliului Local;
 • eliberarea Certificatelor de Urbanism si Autorizatii de Construire/Desfiintare la nivelul Consiliului Local;
 • urmareste regularizarea taxelor aferente Autorizatiilor de Construire;
 • verifica modul de protejare a monumentelor istorice si naturale;
 • urmareste aplicarea prevederilor Regulamentului Local de Urbanism si a Planului Urbanistic General in proiectarea tuturor constructiilor si amenajarilor amplasate in intravilanul orasului, corelate cu evolutia legislatiei cu caracter general si cea de specialitate;
 • analizeaza si urmareste modul de elaborare a proiectelor de sistematizare necesare dezvoltarii orasului;
 • urmareste realizarea masurilor cu privire la protectia mediului si imbunatatirea aspectului orasului si participa impreuna cu celelalte organe locale de specialitate la actiunile de prevenire a poluarii mediului ambient;
 • urmareste pastrarea specificului orasului in domeniul arhitecturii si urbanismului;
 • prezinta Consiliului Local propuneri privind concesionarea de ternuri pentru constructii de locuinte, industriale, turistice etc.;
 • verifica si raspunde la cererile si sesizarile legate de terenuri si constructii;
 • verifica pe teren si realizeaza schitele terenurilor propuse pentru inchirieri, concesionari si aduce la cunostinta superiorilor, constatarile ;
 • raspunde de asigurarea utilajelor necesare prevenirii inundatiilor si inzapezirilor;
 • asigura in colaborare cu organele locale ale politiei, intretinerea retelei stadale, marcarea locurilor de parcare si circulatie pentru desfasurarea normala a transportului pe teritoriul orasului;
 • verifica si propune aprobarea traseelor de circulatie;
 • asigura realizarea si indeplinirea sarcinilor cu privire la sistematizarea teritoriului orasului, tinand seama de dispozitiile in vigoare, sarcinile primite din partea Consiliului Judetean si Prefecturii judetului Tulcea si solutiile prevazute in documentatiile de sistematizare aprobate;
 • propune Consiliului Local structura organizatorica de protectie civila la nivelul orasului;
 • intocmeste impreuna cu comisia de protectie civila, planul de protectie civila, planul de evacuare, planul de aparare impotriva dezastrelor ;
 • gestioneaza, conserva, intretine si utilizeaza corespunzator aparatura si materialele din dotare;
 • propune Consiliului Local masuri pentru buna functionare a sistemului de instiintare si alarmare a populatiei;
 • organizeaza, conduce si controleaza activitatea personalului care deserveste parcul auto;
 • urmareste aplicarea si executarea instructiunilor, prescriptiilor si tehnologiilor de exploatare, intretinere si reparatie a utilajelor;
 • urmareste si propune masuri de imbunatatire a activitatii de colectare, transport si depozitare a deseurilor;
 • verifica si solutioneaza reclamatiile si sesizarile;
 • urmareste mentinerea integritatii elementelor arhitecturale adecvate, intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi, a parcurilor, aliniamentelor de arbori si a perdelelor de protectie stradala, a amenajamentelor peisagistice cu functie ecologica, estetica si recreativa;
 • propune interzicerea temporara sau permanenta a accesului anumitor tipuri de autovehicole generatoare de disconfort pentru populatie sau cu impact asupra mediului, constructiilor si retelelor edilitare;
 • urmareste respectarea si aplicarea tuturor masurilor de protectie a mediului cuprinse in Planul Urbanistic General;

...sus...
   Acte necesare eliberării Certificatului de urbanism:

1. cererea-tip, completată conform precizărilor atașate.

2. planuri cadastrale / topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:

 • pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ, la una dintre scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
 • pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: EXTRAS DIN PLANUL CADASTRAL DE PE ORTOFOTOPLAN şi EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ (termen de valabilitate 30 zile) pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară.

3. documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie.

   Atenție!

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcție.

...sus...
   Măsuri pentru reducerea riscului seismic la imobilele înscrise în Lista Monumentelor Istorice din România - oraș Sulina - conform O.G. nr.16/2011:

   Ordonanţa nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, completată și modificată prin Ordonanţa nr. 16/2011, face referire la necesitatea reducerii riscului seismic al construcţiilor, subliniind caracterul complex al acestor acţiuni de interes naţional, în contextul atenuării efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure.

   În cuprinsul acestui act normative sunt stabilite măsuri de intervenţie la construcţiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice.

O parte a acestor măsuri de intervenţie se constituie în obligaţii pentru proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, și asociaţiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare astfel de construcţii.

   Dispoziţiile menţionate în ordonanţa sus-menţionată fac trimitere și către construcţiile din zonele de protecţie ale monumentelor istorice, stabilite conform prevederilor legale în vigoare sau prin documentaţii de urbanism, avizate și aprobate conform legii.

Este bine de semnalat și faptul că soluţia de intervenţie pentru construcţiile nominalizate în Lista monumentelor istorice, pentru construcţiile existente în zonele de protecţie a monumentelor istorice, precum și pentru construcţiile din zonele construite protejate, definite potrivit legii, va respecta avizul conform emis de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Naţional sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.

   Pentru corecta implementare a măsurilor ce derivă din obligaţiile pe care le au proprietarii unor construcţii existente pe teritoriul orașului Sulina și care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice puteţi accesa secţiunea dedicată orașului Sulina din Lista Monumentelor Istorice din România.

...sus...
   Lista investitiilor aflate in derulare la nivelul orasului Sulina:

 • Modernizare D.C. - 2, oras Sulina (investitie realizata cu fonduri de la Guvern);
 • Statie epurare ape uzate menajere (investitie realizata cu fonduri nerambursabile (60% din cheltuielile eligibile) de la Administratia Fondului pentru Mediu si din fonduri proprii);
 • Reabilitare si extindere a retelelor de distributie si a sistemului de canalizare, inclusiv statii de pompare, in orasul Sulina;
 • Construire campus scolar si reabilitare sala de educatie fizica si sport (investitie ce se realizeaza cu fonduri de la Ministerul Educatiei si Cercetarii);
 • Bornare "Mosie oras Sulina";
 • Ridicari topo;
 • Lucrari cadastru - intocmire fise corpuri de proprietate;
 • Reactualizare P.U.G. oras Sulina;

...sus...
   Lista proiectelor propuse a fi realizate in anul 2010:

 • Consolidare, amenajare, restaurare cladire cu destinatia multifunctionala de turism, str.I - oras Sulina;
 • Amenajare, reabilitare a falezei turistice a Dunarii;
 • Restaurarea, punerea in valoare si introducerea in circuitul turistic a Complexului cimiterial din orasul Sulina, crearea de utilitati conexe;
 • Infiintarea Centrului Cultural European - Sulina (cladire str. C.Negri, nr.10);
 • Drum de acces la obiectivul de investitii "Amenajare plaja Sulina";
 • Amenajare plaja Sulina;
 • Reabilitare termica blocuri de locuinte - oras Sulina;

...sus...
Program de lucru cu publicul
Depunere sau ridicare documentații
Marți: 09:00 - 12:00;
Miercuri: 14:00 - 16:00;
Joi: 09:00 - 12:00;
Audiențe
Miercuri: 09:00 - 12:00;

    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008