Transparență decizională - Primarie1

Du-te la conținut

Transparență decizională

De interes public
Transparență decizională
Informare relații publice primăria Sulina
  Transparența decizională în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și a altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora, este reglementată de Legea nr.52/2003.
  Propunându-și să sporească gradul de transparență la nivelul întregii administrații publice, Legea nr.52/2003 are ca scopuri principale sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca beneficiar al deciziei administrative, precum și stimularea participării active a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative.
  Pentru a-și onora obligațiile pe această linie, una din măsurile concrete întreprinse de Consiliul Local și de Primăria orașului Sulina este aceea de publicare în paginile acestui site a anunțurilor referitoare la acțiunile de elaborare a proiectelor de acte normative.
  Urmărind link-urile de mai jos puteți accesa paginile dedicate acestui subiect, grupate în arhive anuale:

Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2019:

Buton sus
Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2018:

 • Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire prin licitație a contractului de delegare prin concesiune a Gestiunii Serviciilor Publice de Colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu.
 - Anexa nr.1 - Zonare județul Tulcea...
 - Anexa nr.2 - Fluxul deșeurilor la nivel de zonă...
 - Anexa nr.3 - Cantități deșeuri colectate prognozate...
 - Anexa nr.4 - Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare...
 - Anexa nr.5 - Populația urbană și rurală în aria de proiect...
 - Anexa nr.6 - Situație echipamente colectare deșeuri...
 - Anexa nr.7 - Centralizator necesar echipamente de colectare...
 - Anexa nr.8.1 - Caracteristici tehnice dane acostare...
 - Anexa nr.9 - Dotări conform poiect...
 - Anexa nr.10 - Facilități de sortare...
 - Anexa nr.10.01 - Lista mijloacelor fixe...
 - Anexa nr.10.02 - Inventar...
 - Anexa nr.10.03 - Estimare valorică...
 - Anexa nr.11 - Cantități de deșeuri estimate...
 - Anexa nr.12 - Plan de evoluție a tarifelor...
 - Anexa nr.13 - Buget minim estimat pentru publicitate...
 - Anexă - Strategia de contractare...
 - Anexă - Fișa de date a achiziției...
 - Anexă - Caiet de sarcini...
 - Anexă - Documentație de atribuire - Formulare...
 - Anexă - Documentație de atribuire - Model contract servicii...
 • Strategia de dezvoltare locală a orașului Sulina, 2017 - Document supus dezbaterii publice;
 • Planul de mobilitate urbană a orașului Sulina, 2017 - Document supus dezbaterii publice;
 • Salariul de bază lunar stabilit prin H.C.L. Sulina nr.6/31.01.2018 pentru funcționarii publici și personalul contractual...
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de utilizare a domeniului public și privat în orașul Sulina, județul Tulcea și modalitatea de încasare a taxelor aferente utilizării temporare...
 • Sențința Civilă nr.1577 a Tribunalului Tulcea, hotărâtă în cadrul ședinței publice din 30 septembrie 2015...
 • Decizia civilă nr.423/CA a Curții de Apel Constanța, decisă în ședința publică din data de 02 iunie 2016...
 • Decizii al Tribunalului Tulcea pe parcursul lunii aprilie 2018, referitoare la dosarul nr.2455/327/2017...
 • Salariile de bază lunare la nivelul Primăriei orașului Sulina, stabilite prin HCL nr.6 din 2018...
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de autorizare pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, pe raza de competență a orașului Sulina pentru anul 2019...
 - Anexa nr.1...
 - Anexa nr.2...
 - Anexa nr.3...
 - Anexa nr.4...
 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului minim al chiriilor, redevența în cazul concesionării terenurilor din domeniul public și privat și pentru spațiile din patrimoniul Consiliului Local, precum și în cazul închirierii utilajelor și echipamentelor, pentru anul 2019...
 - Anexa nr.1...
 - Anexa nr.2...
 - Anexa nr.3...
 - Anexa nr.4...
 • Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru activitatea autofinanțată „Piață“ pentru anul 2019...
 - Anexa nr.1 - Taxe privind activitatea desfășurată în „Piața“ orașului Sulina...
 - Anexa nr.2 - Regulament de organizare și funcționare al activității autofinantate „Piața“ oraș Sulina...
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019...
 - Anexa nr.1 - Impozitul și taxa pe clădiri pentru persoane fizice...
 - Anexa nr.2 - Impozitul și taxa pe clădiri pentru persoane juridice...
 - Anexa nr.3 - Impozitul și taxa pe teren pentru persoane juridice / fizice...
 - Anexa nr.4 - Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoane fizice și persoane juridice...
 - Anexa nr.4a - Impozitul pe mijloacele de transport pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone...
 - Anexa nr.5 - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor administrate de Serviciul de Urbanism...
 - Anexa nr.6 - Taxe pentru eliberarea autorizațiilor pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare...
 - Anexa nr.7 - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate...
 - Anexa nr.8 - Impozitul pe spectacole...
 - Anexa nr.9 - Taxe speciale...
 - Anexa nr.10 - Alte taxe locale...
 - Anexa nr.11 - Amenzile prevăzute de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal...
 - Anexa nr.12 - Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport...
 - Anexa nr.13 - Regulament privind criteriile și procedurile de acordare a scutirilor și reducerilor pentru persoanele fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constă în exclusivitate din indemnizația de șomaj, ajutor social sau în cazul unei calamități naturale...
 - Anexa nr.14 - Regulament privind criteriile și procedurile de acordare a scutirilor și reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri...

Buton sus
Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2015:

Buton sus
Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2014:

Buton sus
Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2013:


Buton sus
Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2012:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al oraşului Sulina pe anul 2012.
- Anexa nr.1 - Proiectul bugetului oraşului Sulina pe anul 2012.
- Anexa nr.2 - Lista cheltuielilor de capital finanţate din alocaţii bugetare, pe anul 2012 şi a creditelor de angajament pe anii 2013 - 2015 - program multianual.
- Principalii indicatori economici obţinuţi în urma desfăşurării activităţii Primăriei oraşului Sulina în primul trimestru din 2012.
- Principalii indicatori economici obţinuţi în urma desfăşurării activităţii Primăriei oraşului Sulina în trimestrul III din 2012.

Buton sus
Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2011:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Sănătate Sulina, pe anul 2011.
- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Sănătate Sulina - cheltuieli, pe anul 2011.
- Anexa nr.1a - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Sănătate Sulina - venituri, pe anul 2011.
- Anexa nr.2 - Lista cheltuielilor de capital finanţate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Sănătate Sulina.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Sulina şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al oraşului Sulina, pe trimestrul I al anului 2011.
- Anexa nr.1 - Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2011.
- Anexa nr.1a - Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2011 - Secţiunea de funcţionare.
- Anexa nr.1b - Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2011 - Secţiunea de dezvoltare.
- Anexa nr.2 - Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2011.
- Anexa nr.2a - Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2011 - Secţiunea de funcţionare.
- Anexa nr.2b - Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2011 - Secţiunea de dezvoltare.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al orașului Sulina pe anul 2011.
- Anexa nr.1 - Bugetul propriu al orașului Sulina, rectificat pe anul 2011 - sinteză.
- Anexa nr.2 - Bugetul local rectificat pe anul 2011 - secțiunea de funcționare.
- Anexa nr.2.1 - Bugetul local rectificat pe anul 2011 - secțiunea de dezvoltare.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Sulina și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al orașului Sulina, la data de 30.09.2011.
- Anexa nr.1 - Contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2011.
- Anexa nr.1a - Contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2011 - Secțiunea de funcționare.
- Anexa nr.1b - Contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2011 - Secțiunea de dezvoltare.
- Anexa nr.2 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2011.
- Anexa nr.2a - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2011 - Secțiunea de funcționare.
- Anexa nr.2b - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2011 - Secțiunea de dezvoltare.
- Situația îndeplinirii indicatorilor de venituri și cheltuieli.
- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.
- Anexa nr.1.1 - Impozitul / taxa pe clădiri pentru persoane fizice.
- Anexa nr.1.2 - Impozitul / taxa pe clădiri pentru persoane juridice.
- Anexa nr.2.1 - Impozitul şi taxa pe teren pentru persoane fizice.
- Anexa nr.2.2 - Impozitul şi taxa pe teren pentru persoane juridice.
- Anexa nr.3.1 - Impozitul pe mijloace de transport pentru persoane fizice.
- Anexa nr.3.2 - Impozitul pe mijloace de transport pentru persoane juridice.
- Anexa nr.4 - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor administrate de Serviciul de Urbanism.
- Anexa nr.5 - Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare.
- Anexa nr.6 - Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.
- Anexa nr.7 - Impozitul pe spectacole.
- Anexa nr.8 - Taxa hotelieră.
- Anexa nr.9 - Taxe speciale pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor.
- Anexa nr.10 - Taxe speciale pentru activităţile desfăşurate de către compartimentele din cadrul Primăriei oraşului Sulina.
- Anexa nr.11 - Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în oraşul Sulina.
- Anexa nr.12 - Taxa anuală pentru vehicule lente.
- Anexa nr.13 - Alte taxe speciale locale.
- Anexa nr.14 - Taxe extrajudiciare de timbru.
- Anexa nr.15 - Amenzile prevăzute de Legea nr.571/2003 - privind Codul Fiscal.
- Anexa nr.16 - Procedura de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute la art.286 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
- Anexa nr.17 - Lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele şi taxele locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2012.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului minim al chiriilor, redevenţa în cazul concesionării terenurilor din domeniul public şi privat şi pentru spaţiile din patrimoniul Consiliului Local, precum şi în cazul închirierii utilajelor şi echipamentelor, pentru anul 2012.
- Anexa nr.1 - Cuantumul minim al chiriilor percepute în cazul unor contracte de închiriere a terenului din domeniul public şi privat al Consiliului Local Sulina.
- Anexa nr.2 - Cuantumul minim al redevenţei pentru concesionări prin licitaţie publică a unor terenuri din domeniul public şi privat al Consiliului Local Sulina.
- Anexa nr.3 - Cuantumul minim al chiriilor percepute la închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor din patrimoniul Consiliului Local Sulina.
- Anexa nr.4 - Cuantumul minim al chiriilor percepute în cazul închirierii de bunuri mobile şi mijloace fixe, din patrimoniul Consiliului Local Sulina.

Buton sus
Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2010:


Buton sus
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
sulina_prim@yahoo.com
Link-uri utile:
urbanism.sulina@gmail.com
achizitiipublicesulina@yahoo.ro
primariasl.contabilitate@gmail.com
Înapoi la cuprins