Direcția de asistență socială - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Direcția de asistență socială

Primăria > Servicii
Direcția de asistenţă socială - Asistenți personali și îngrijitori - Sănătate publică
  Serviciul de asistenţă socială al Primăriei Sulina are rolul unui suport activ în sprijinirea membrilor comunităţii şi a familiilor acestora, aflaţi în dificultate.
Informare Serviciul de Asistenta Sociala Sulina
  Asistenta socială este definită drept un „ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.“
Program de lucru cu publicul
Marți, Miercuri, Joi: 09:00 - 11:30; 14:30 - 16:00

E-mail asistență socială: asistentasociala@primaria-sulina.ro
Actele necesare pentru acordarea alocatiei pentru susţinerea familiei, conform Legii nr.277/2010 (inclusiv formularul cererii de solicitare a alocaţiei):

 • Cerere tip – primărie;
 • B.i/c.i/c.i.p/paşaport/permis şedere temporară (ale solicitantului şi ale membrilor familiei);
 • Certificat(e) de naştere copil(copii);
 • Livret de familie;
 • Certificat de căsătorie;
 • Hotărâre judecătorească desfacere căsătorie;
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
 • Hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
 • Hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului;
 • Decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă;
 • Hotărâre judecătorească de instituire a tutelei, sau după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitatea deplină de exerciţiu al drepturilor civile;
 • Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată disparut/disparută;
 • Hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privată de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 • După caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • Acte doveditoare privind realizarea de venituri, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul programului naţional de protecţie sociala "bani de liceu" (se dovedesc, după caz, prin documente eliberate de angajator sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii de stabilire şi altele asemenea);
 • Adeverinţa din care să rezulte că, copilul/copiii frecventează o formă de învaţamânt organizată potrivit legii;
 • Pentru copilul de vârsta şcolară care nu frecventează o formă legală de învaţamânt, certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, precum şi dovada că acesta nu poate fi înscris în nicio formă de învaţamânt prevazută de lege;
 • Alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • Adeverinţă de la registru agricol.

Toate actele de stare civilă, precum şi hotarârile judecătoreşti, se prezintă în original şi copie

Formular: Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială. Buton descărcare cerere

Actele necesare pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr.416/2001 (inclusiv formularul cererii de solicitare a ajutorului):

 • Cerere tip – primărie;
 • Buletin de identitate, Carte de identitate, Carte de idenitate provizorie, paşaport, permis de şedere temporară (ale solicitantului şi ale membrilor familiei);
 • Certificat(e) de naştere copil (copii);
 • Livret de familie;
 • Certificat de căsătorie;
 • Hotărâre judecătorească de desfacere căsătorie;
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
 • Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 • Acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
 • Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 • Alte acte doveditoare privind componenţa familiei;
 • Acte doveditoare privind realizarea de venituri (adeverinţă fisc, cupon alocaţie, cupon pensie, adeverinţă salarizare, după caz);
 • Adeverinţă A.J.O.F.M. pentru fiecare persoană aptă de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi;
 • Adeverinţă de la Registru agricol;
 • Documentul eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe Locale, privind deţinerea în proprietate de bunuri mobile şi imobile.

Toate actele de stare civilă, precum şi hotarârile judecătoreşti, se prezintă în original şi copie

Formular: Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială. Buton descărcare cerere

Actele necesare pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, conform O.U.G. nr.111/2010 (inclusiv formularul cererii de solicitare a indemnizatiei):

 • Certificatele de naştere ale copiilor pentru care se solicită drepturile, precum şi ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere;
 • Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
 • Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
 • Hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului;
 • Decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă;
 • Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;
 • Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
 • Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, după caz, următoarele:
A) Dovada eliberată de angajator sau de entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat timp de 12 luni în ultimul an anterior naşterii copilului venituri din salarii, sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;
B) Dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului, precum şi copia deciziei de impunere, eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole;
C) Dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;
D) Dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaţilor unici, privind veniturile realizate de aceştia;
E) Adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă;
F) Dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului;
G) Copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autorităţile competente străine sau române, tradusă şi legalizată, care să ateste perioadele în care au fost realizate activităţi profesionale.

Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserţie conform o.u.g. nr.111/2010

Stimulentul de inserţie se acordă lunar persoanelor îndreptăţite care au optat pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an.
Stimulentul de inserţie se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptăţită, însoţită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autorităţile competente ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului.
În situaţia stabilirii dreptului la stimulentul de inserţie pentru persoana care deşi are dreptul, nu solicită acordarea concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei lunare înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, cererea este însoţită de livretul de familie sau de certificatul de naştere al copilului.

Toate actele de stare civilă, precum şi hotarârile judecătoreşti, se prezintă în original şi copie

Formular: Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie şi alocaţiei de stat pentru copii. Buton descărcare cerere

Actele necesare acordării ajutoarului pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei (inclusiv formularele necesare), conform O.G. nr.920/2011:

 • Copie după actul de identitate (buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de şedere temporară) pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă locului de consum);
 • Copie după certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
 • Copie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificatele de deces, atunci când este cazul;
 • Adeverinţa de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă);
 • Cupon de pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
 • Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii;
 • Cupon indemnizaţie de şomaj în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii;
 • Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie);
 • Cupon alocaţie de stat pentru copii în original sau copie;
 • Adeverinţă şcoală/facultate prin care să ateste calitatea de elev/student şi dacă aceştia beneficiază sau nu de burse;
 • Cupon alocaţie de susţinere a familiei, cupon alocaţie amplasament în original sau copie, dacă este cazul;
 • Copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii, în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate;
 • Pentru membrii familiei care nu realizează venituri se va anexa declaraţie pe propria răspundere însoţită de adeverinţa emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind veniturile impozabile;
 • Extras de cont din bancă din care să reiasă că nu are cont de economii mai mari de 3000 lei;
 • Certificat fiscal;
 • Adeverinţa cu efectivele de animale deţinute, eliberată de primărie;
 • Dovadă de la primăria unde persoana are domiciliul stabil, că nu a depus dosar pentru încălzirea locuinţei;
 • Cererea şi declaraţia tip;

Toate actele de stare civilă, precum şi hotarârile judecătoreşti, se prezintă în original şi copie

Formular: Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. Buton descărcare cerere
Formular: Ancheta sociala pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei. Buton descărcare cerere

Modificări ale legislaţiei referitoare la acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni:

În cursul anului 2011 au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.

Pentru a fi la curent cu aceste modificări vă rugăm să consultați documentele de mai jos:
 • Legea nr.321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern.... Buton descărcare cerere

 • Ordinul nr.380/106 din 4 mai 2011 privind modificarea art.1 din anexa nr.1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.267/1.253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 - 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern... Buton descărcare cerere

Telefon:
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, jud. Tulcea, 825400. Pentru depunerea actelor în format electronic (fișiere .pdf și .doc), vă rugăm să folosiți următoarea adresă de e-mail: sulina_prim@yahoo.com. Adresă de e-mail alternativă: secretariat@primaria-sulina.ro
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins