Despre relații publice - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Despre relații publice

Primăria > Servicii > Secretariat
Relații publice
Informare relații publice primăria Sulina   Unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice se referă la accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţii de interes public, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr.544/2001.
  Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de formă sau de modul de exprimare a informaţiei.
  Pentru informaţii actualizate ale legislației care guvernează accesul liber și neângrădit la informațiile de interes public, vă invităm să vizitaţi portalul: http://legislatie.just.ro.
  În conformitate cu prevederile legale, atribuțiile pe linia relației cu presa și a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o persoană special desemnată în acest scop de primar.
  Responsabil pentru relația cu societatea civilă în cadrul Primăriei orașului Sulina este dna Nicoleta Druțu, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sulina.
Solicitarea informațiilor de interes public

Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii, informaţii de interes public. Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
  a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;  
  b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;  
  c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
  Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.  
  De asemenea, refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

  Un model de solicitare a unor informații de interes public găsiți aici Model reclamație administrativă
Reclamația privind accesul la informațiile de interes public

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informația.  
  Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune o reclamaţie administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale Normelor metodologice de punere în aplicare a acestei legi.

Un model de reclamație privind accesul la informațiile de interes public găsiți aici Model reclamație administrativă

Un alt model de reclamație privind lipsa unui răspuns referitor la solicitarea accesului la informațiile de interes public găsiți aici Model reclamație administrativă
ANEXA 2 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001                        

PRIMĂRIA ORAȘULUI SULINA
Nr. 3979 din 02.10.2023
Aprob,          
PRIMAR        
Dan Nicolcenco   
                                                                                                              
BULETIN INFORMATIV
ANUL 2023
Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes publicConform art. 5. alin. (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale   funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;  
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;                                              

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA   AUTORITĂȚII SAU INSTITUȚIEI PUBLICE

- Constituția României;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (republicată);
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice (republicată);
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.
https://www.primaria-sulina.ro/legislatie/ sau http://legislatie.just.ro/Public/Acasa/

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTELOR AUTORITĂȚII SAU INSTITUȚIEI PUBLICE

- Organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului orașului Sulina, ale serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Sulina, aprobată prin HCL nr.65/ 29.07.2023;
- Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sulina și a serviciilor subordonate fără personalitate juridică, aprobat prin HCL nr. 92/26.08.2021;
sau
https://www.primaria-sulina.ro/monitorul oficial local/hotărârile autoritatii deliberative/arhiva/hotărâri C.L./

NUMELE ȘI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE ȘI ALE FUNCȚIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE

Primar: Nicolcenco Dan
Adresa e-mail: primar@primaria-sulina.ro

Viceprimar: Dunaev Valentin
Adresa e-mail: viceprimar@primaria-sulina.ro

Secretarul orașului: Ionita Camelia
Adresa e-mail: secretar@primaria-sulina.ro


Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor publice: Druțu Nicoleta
Adresa e-mail: sulina_prim@yahoo.com sau secretariat@primaria-sulina.ro


COORDONATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂȚII SAU INSTITUȚIEI PUBLICE

Primăria orașului Sulina, str. I, nr.180, localitatea Sulina, județul Tulcea, cod poștal 825400;
Telefon: 0240 543 001
Fax: 0240 543 661
E-mail Secretariat: sulina_prim@yahoo.com sau secretariat@primaria-sulina.ro

Programul de funcționare al instituției:
- Luni - Joi:  8:00 - 16:30
- Vineri:     8:00 - 14:00

AUDIENȚE

Primar: Luni, între orele 10:00 - 12:00;
Viceprimar: Miercuri, între orele 10:00 - 12:00;
Secretar general: Joi, între orele 10:00 - 12:00.

Înscrierile în audiență se pot face în fiecare zi între orele 09:30 - 11:30, astfel:
- telefonic, la nr. 0240 543 001;
- personal, prin cerere scrisă depusă la registratura primăriei.

Programul de audiențe poate fi consultat la avizierul primăriei și pe pagina de internet

SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ȘI BILANȚUL CONTABIL


PROGRAMELE ȘI STRATEGIILE PROPRII

Pot fi consultate la sediul Primăriei orașului Sulina și pe pagina de internet:

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC

- Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei și a Consiliului Local Sulina;
- Structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare;
- Coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, adresa, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail, adresa paginii de Internet;
- Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei orașului Sulina, programul de audiențe;
- Numele și prenumele funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Primăriei orașului Sulina;
- Hotărârile Consiliului Local;
- Dispozițiile cu caracter normativ emise de primarul orașului Sulina;
- Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice;
- Bugetul local;
- Bilanțul contabil;
- Programele și strategiile proprii;
- Documente necesare desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
- Informații privind organizarea licitațiilor;
- Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001 și Legii nr.52/2003;
- Declarații de avere;
- Declarații de interese;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Sulina;
- Lista consilierilor locali;
- Comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ȘI /SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII

- Dispozițiile Primarului orașului Sulina;
- Hotărârile Consiliului Local;
- Referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, documentele care stau la baza emiterii/adoptării actelor administrative cu caracter normativ;
- Procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local;
- Organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului orașului Sulina, ale serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Sulina;
- Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sulina și a serviciilor subordonate fără personalitate juridică;
- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Sulina;
- Autorizații de construire/desființare;
- Certificare de urbanism;
- Nomenclatorul stradal;
- Planul Urbanistic General;
- Regulamentul Local de Urbanism;
- Planuri urbanistice zonale, planuri de situație, amplasamente cu mobilier stradal și construcții provizorii;
- Documentele privind repartizarea spațiilor cu destinația de locuințe;
- Documentele necesare închirierii sau concesionarii spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință;
- Dosarul achizițiilor publice, inclusiv contractele de achiziții de bunuri și servicii;
- Bugetul local;
- Bilanțul contabil;
- Contul de execuție al veniturilor bugetare;
- Contul de execuție al cheltuielilor bugetare;
- Documente privind nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora;
- Situații privind stadiul lucrărilor de investiții;
- Autorizații taxi atribuite pentru transportul de persoane;
- Documente care se întocmesc potrivit Legii protecției civile nr. 481/2004;
- Situația statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor, și alte asemenea;
- Publicații de căsătorie;
- Documentele de identitate, cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum și documentele care au stat la baza eliberării acestora;
- Documente privind activitatea de asistență socială (anchete sociale, acte instituire de tutelă, curatela, asistența socială a persoanelor vârstnice, evidența beneficiarilor de ajutor social);
- Registre agricole;
- Raportul anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Buletin informativ (Legea nr. 544/2001);
- Dosare profesionale;
- Documente privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
- Declarații de avere;
- Declarații de interese.

MODALITĂȚILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂȚII SAU A INSTITUȚIEI PUBLICE ÎN SITUAȚIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINȚA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art. 21, alin.(2), respectiv art. 22, alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și art. 32, 33, respectiv art. 36, alin. (1) din Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, persoana care consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public i-a fost încălcat, se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice.  
Reclamația administrativă se depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului comunicării informațiilor de interes public solicitate.
Dacă după primirea răspunsului la reclamația administrativă, persoana se consideră în continuare vătămată în drepturile sale, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului.
La avizierul primăriei și pe pagina de internet https://www.primaria-sulina.ro/relatii_publice/ se regăsesc:
- Modele de reclamații administrative;
- Formularul pentru solicitarea de informații in baza Legii nr. 544/2001.

NOTA: Buletinul informativ poate fi consultat pe pagina de internet https://www.primaria-sulina.ro/relatii publice/ și la avizierul primăriei.

Întocmit,
Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informațiile de interes public
Nicoleta Druțu
Telefon:
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, jud. Tulcea, 825400. Pentru depunerea actelor în format electronic (fișiere .pdf și .doc), vă rugăm să folosiți următoarea adresă de e-mail: sulina_prim@yahoo.com. Adresă de e-mail alternativă: secretariat@primaria-sulina.ro
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins