Despre relații publice - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Despre relații publice

Primăria > Servicii > Secretariat
Relații publice
Informare relații publice primăria Sulina   Unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice se referă la accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţii de interes public, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr.544/2001.
  Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de formă sau de modul de exprimare a informaţiei.
  Pentru informaţii actualizate ale legislației care guvernează accesul liber și neângrădit la informațiile de interes public, vă invităm să vizitaţi portalul: http://legislatie.just.ro.
  În conformitate cu prevederile legale, atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o persoană special desemnată în acest scop de primar.
  Responsabil pentru relația cu societatea civilă în cadrul Primăriei orașului Sulina este dna Nicoleta Druțu, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sulina.
  Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii, informaţii de interes public. Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
  a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;  
  b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;  
  c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
  Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.  
  De asemenea, refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.

  Un model de solicitare a unor informații de interes public găsiți aici Model reclamație administrativă
 În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.  
  Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune o reclamaţie administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale Normelor metodologice de punere în aplicare a acestei legi.

Un model de reclamație privind accesul la informațiile de interes public găsiți aici Model reclamație administrativă

Un alt model de reclamație privind lipsa unui răspuns referitor la solicitarea accesului la informațiile de interes public găsiți aici Model reclamație administrativă
Înapoi la cuprins