Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, domeniul public privat, lucrări publice, investiții, mediu, pază, menținerea, întreținerea și utilizarea pajiștilor - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, domeniul public privat, lucrări publice, investiții, mediu, pază, menținerea, întreținerea și utilizarea pajiștilor

Primăria > Servicii
Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, domeniul public și privat, lucrări publice, investiții, mediu, pază, menținerea, întreținerea și utilizarea pajiștilor
Program de lucru cu publicul

Marți, Miercuri: 13:30 - 16:00
Joi, Vineri: 09:30 - 12:00

Program de audiențe Arhitect Șef

Miercuri: 10:00 - 13:00

Telefon: 0786 410 655

E-mail: urbanism@primaria-sulina.ro
Atribuții ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Lucrări Publice, Investiții, Protecție Civilă și Gospodarire Comunală Sulina

Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Lucrări Publice, Investiții, Protecție Civilă și Gospodarire Comunală Sulina are următoarele atribuții principale:
 • organizează și execută efectuarea controlului privind disciplina în construcții în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • asigură întocmirea și aprobarea programelor de control potrivit competențelor stabilite prin Legea nr.50/1991;
 • stabileste modul de control și modul de centralizare a datelor;
 • transmite datele necesare la solicitarea Inspectoratului Județean în Construcții Tulcea, în vederea actualizării și gestionării bazei de date;
 • asigură efectuarea de măsurători, întocmirea de relevee și fișe tehnice când sunt necesare Consiliului Local;
 • face parte din comisiile de licitații pentru concesionarea, închirierea și vânzarea de terenuri, la solicitarea Consiliului Local;
 • eliberează Certificatele de Urbanism și Autorizații de Construire/Desființare la nivelul Consiliului Local;
 • urmărește regularizarea taxelor aferente Autorizațiilor de Construire;
 • verifică modul de protejare a monumentelor istorice și naturale;
 • urmărește aplicarea prevederilor Regulamentului Local de Urbanism și a Planului Urbanistic General în proiectarea tuturor construcțiilor și amenajărilor amplasate în intravilanul orașului, corelate cu evoluția legislației cu caracter general și cea de specialitate;
 • analizează și urmărește modul de elaborare a proiectelor de sistematizare necesare dezvoltării orașului;
 • urmărește realizarea măsurilor cu privire la protecția mediului și îmbunătățirea aspectului orașului și participă împreună cu celelalte organe locale de specialitate la acțiunile de prevenire a poluării mediului ambient;
 • urmărește păstrarea specificului orașului în domeniul arhitecturii și urbanismului;
 • prezintă Consiliului Local propuneri privind concesionarea de terenuri pentru construcții de locuințe, industriale, turistice etc.;
 • verifică și răspunde la cererile și sesizările legate de terenuri și construcții;
 • verifică pe teren și realizează schițele terenurilor propuse pentru închirieri, concesionări și aduce la cunoștința superiorilor, constatările ;
 • răspunde de asigurarea utilajelor necesare prevenirii inundațiilor și înzăpezirilor;
 • asigură în colaborare cu organele locale ale poliției, întreținerea rețelei stadale, marcarea locurilor de parcare și circulație pentru desfășurarea normală a transportului pe teritoriul orașului;
 • verifică și propune aprobarea traseelor de circulație;
 • asigură realizarea și îndeplinirea sarcinilor cu privire la sistematizarea teritoriului orașului, ținând seama de dispozițiile în vigoare, sarcinile primite din partea Consiliului Județean și Prefecturii județului Tulcea și soluțiile prevăzute în documentațiile de sistematizare aprobate;
 • propune Consiliului Local structura organizatorică de protecție civilă la nivelul orașului;
 • întocmește împreună cu comisia de protecție civilă, planul de protecție civilă, planul de evacuare, planul de apărare împotriva dezastrelor;
 • gestionează, conservă, întreține și utilizează corespunzător aparatura și materialele din dotare;
 • propune Consiliului Local măsuri pentru buna funcționare a sistemului de înștiințare și alarmare a populației;
 • organizează, conduce și controlează activitatea personalului care deservește parcul auto;
 • urmărește aplicarea și executarea instrucțiunilor, prescripțiilor și tehnologiilor de exploatare, întreținere și reparație a utilajelor;
 • urmareste si propune masuri de imbunatatire a activitatii de colectare, transport si depozitare a deseurilor;
 • verifică și soluționează reclamațiile și sesizările;
 • urmărește menținerea integrității elementelor arhitecturale adecvate, întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a parcurilor, aliniamentelor de arbori și a perdelelor de protecție stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcție ecologică, estetică și recreativă;
 • propune interzicerea temporară sau permanentă a accesului anumitor tipuri de autovehicole generatoare de disconfort pentru populație sau cu impact asupra mediului, construcțiilor și rețelelor edilitare;
 • urmărește respectarea și aplicarea tuturor măsurilor de protecție a mediului cuprinse în Planul Urbanistic General;
Formulare

Pentru a veni în sprijinul populaţiei, acest serviciu vă pune la dispoziţie o serie de formulare tip folosite în activitatea curentă:Situaţii lunare întocmite pe parcursul anului 2022 de Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Lucrărilor Publice, Investițiilor, Protecției Civile și Gospodăririi Comunale Sulina:

Situaţii lunare întocmite pe parcursul anului 2016 de Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Lucrărilor Publice, Investițiilor, Protecției Civile și Gospodăririi Comunale Sulina:

Situaţii lunare întocmite pe parcursul anului 2014 de Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Lucrărilor Publice, Investițiilor, Protecției Civile și Gospodăririi Comunale Sulina:

Situaţii lunare întocmite pe parcursul anului 2013 de Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Lucrărilor Publice, Investițiilor, Protecției Civile și Gospodăririi Comunale Sulina:

Situaţii lunare întocmite pe parcursul anului 2012 de Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Lucrărilor Publice, Investițiilor, Protecției Civile și Gospodăririi Comunale Sulina:

Situaţii lunare întocmite pe parcursul anului 2010 de Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Lucrărilor Publice, Investițiilor, Protecției Civile și Gospodăririi Comunale Sulina:

Februarie 2010

Martie 2010

Aprilie 2010

Mai 2010

Iunie 2010

Iulie 2010

August 2010

Octombrie 2010

Noiembrie 2010

Decembrie 2010
Măsuri pentru reducerea riscului seismic la imobilele înscrise în Lista Monumentelor Istorice din România - oraș Sulina - conform O.G. nr.16/2011.

Ordonanţa nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, completată și modificată prin Ordonanţa nr. 16/2011, face referire la necesitatea reducerii riscului seismic al construcţiilor, subliniind caracterul complex al acestor acţiuni de interes naţional, în contextul atenuării efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure.
În cuprinsul acestui act normative sunt stabilite măsuri de intervenţie la construcţiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acţiuni seismice.
O parte a acestor măsuri de intervenţie se constituie în obligaţii pentru proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, și asociaţiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare astfel de construcţii.
Dispoziţiile menţionate în ordonanţa sus-menţionată fac trimitere și către construcţiile din zonele de protecţie ale monumentelor istorice, stabilite conform prevederilor legale în vigoare sau prin documentaţii de urbanism, avizate și aprobate conform legii.
Este bine de semnalat și faptul că soluţia de intervenţie pentru construcţiile nominalizate în Lista Monumentelor Istorice, pentru construcţiile existente în zonele de protecţie a monumentelor istorice, precum și pentru construcţiile din zonele construite protejate, definite potrivit legii, va respecta avizul conform emis de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Naţional sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.
Pentru corecta implementare a măsurilor ce derivă din obligaţiile pe care le au proprietarii unor construcţii existente pe teritoriul orașului Sulina și care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice puteţi accesa „Lista Monumentelor Istorice din România“ - secțiunea dedicată orașului Sulina - apăsând pe buton. Buton vizualizare listă

Lista investiţiilor aflate în derulare la nivelul oraşului Sulina

 • Modernizare D.C. - 2, oraş Sulina (investiţie realizată cu fonduri de la Guvern);
 • Staţie epurare ape uzate menajere (investiţie realizată cu fonduri nerambursabile (60% din cheltuielile eligibile) de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi din fonduri proprii);
 • Reabilitare şi extindere a reţelelor de distribuţie şi a sistemului de canalizare, inclusiv staţii de pompare, în oraşul Sulina;
 • Construire campus şcolar şi reabilitare sală de educaţie fizică şi sport (investiţie ce se realizează cu fonduri de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării);
 • Bornare „Moşie oraş Sulina“;
 • Ridicări topo;
 • Lucrări cadastru - întocmire fişe corpuri de proprietate;
 • Reactualizare P.U.G. oraş Sulina.Lista proiectelor propuse a fi realizate în anul 2010

  Lista proiectelor propuse a fi realizate în anul 2010:
 • Reabilitare termică blocuri de locuinţe - oraş Sulina;
 • Amenajare plaja Sulina;
 • Drum de acces la obiectivul de investiţii „Amenajare plaja Sulina“;
 • Înfiinţarea Centrului Cultural European - Sulina (clădire str. C.Negri, nr.10);
 • Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Complexului Cimiterial din oraşul Sulina, crearea de utilităţi conexe;
 • Amenajare, reabilitare a falezei turistice a Dunării;
 • Consolidare, amenajare, restaurare clădire cu destinaţia multifuncţională de turism, str.I - oraş Sulina.
Înapoi la cuprins