Compartiment transport public local - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Compartiment transport public local

Primăria > Servicii
Serviciul de Transport Public Local Sulina
Program de lucru cu publicul
Luni - Vineri: 08:00 - 16:30
Serviciul Transport Public Local are următoarele atribuții principale:

 • Elaborează și supune spre aprobare normele locale și regulamentele Serviciului de Transport Public Local, cu consultarea asociațiilor reprezentative și patronale ale operatorilor de transport și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiilor sindicale teritoriale din domeniu;
 • Aplică hotărârile Consiliului Local cu privire la organizarea și desfășurarea Serviciului de Transport Public Local;
 • Analizează și evaluează îndeplinirea cerințelor în vederea acordării / respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizațiilor de transport sau a copiilor conforme cu originalul pentru transportatorii sau operatorii de transport și procedează la:
- convocarea la sediul compartimentului transport public local a persoanei desemnate pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziție sau, după caz, la verificarea la fața locului a realității datelor din documentația transmisă de solicitant;
- întocmirea unui raport de specialitate care include propunerea justificată de acordare / respingere, modificare, prelungire, suspendare sau retragere a autorizației, pe care o înaintează primarului;
 • Organizează și participă la procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sau din proprietatea publică ori privată a orașului Sulina;
 • Eliberează, pe baza hotărârii Consiliului Local de dare în administrare / de atribuire în gestiune delegată a Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate fără licitație, precum și a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitațiilor, licențe de traseu însoțite de caietul de sarcini aferent acestora pentru traseele cuprinse în programul de transport public local;
 • Controlează transportatorii autorizați / operatorii de transport cu privire la continuitatea în respectarea condițiilor pe baza cărora s-a realizat autorizarea acestora, precum și la respectarea contractelor de concesiune și a caietelor de sarcini;
 • Sancționează transportatorii autorizați / operatorii de transport în cazul în care aceștia nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-au obligat prin contractul de atribuire a gestiunii și a caietului de sarcini;
 • Întocmește și supune spre aprobare studii de fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem de transport public local aflat în proprietatea publică sau privată a orașului Sulina;
 • Ține evidența în registrul special de atribuire a autorizațiilor taxi și copiilor conforme cu originalul la tipuri de servicii;
 • Vizează la cerere și în baza documentelor prevăzute de lege, autorizațiile taxi;
 • Verifică documentele în baza cărora se înregistrează vehiculele pentru care există obligativitatea înmatriculării;
 • Eliberează certificatele de înregistrare a persoanelor fizice sau persoanelor juridice care dețin vehicule ce nu sunt supuse înmatriculării;
 • Ține la zi registrul de evidență privind vehiculele aparținând persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru care nu există obligativitatea înmatriculării;
 • Urmărește aplicarea prevederilor Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ - teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.G. Nr. 156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.42/2002, respectiv:
- primește sesizările cu privire la existența unor vehicule staționând de cel puțin un an pe domeniul public, sesizări care se pot face în scris sau verbal la Compartimentul Transport Public Local;
- transmite procesele - verbale de constatare, întocmite de angajații compartimentului, Serviciului Poliției Rutiere pentru ca, în termen de 10 zile de la întocmirea acestora, organele de poliție să efectueze cercetări pentru identificarea proprietarului sau după caz, a deținătorului legal, precum și a unor date minime de identificare a vehiculului;
- primește rezultatele cercetărilor comunicate de către organele de poliție;
- în cazul vehiculelor fără stăpân, în vederea identificării proprietarului sau a deținătorului legal, se îngrijește de aducerea la cunoștința publică a caracteristicilor tehnice a vehiculului și a locului unde a fost identificat, prin anunț publicat într-un cotidian local, precum și prin afișare la sediul instituției;
- în cazul vehiculelor abandonate, întocmește documentele necesare somării proprietarului sau deținătorului legal în vederea ridicării vehiculului de pe domeniul public sau privat al orașului;
- întocmește actele pregătitoare în baza cărora primarul emite dispoziții prin care declară vehiculele abandonate sau fără stăpân, după caz, sau dispoziții prin care vehiculele trec de drept în proprietatea privată a orașului;
 • Întocmește rapoarte și dări de seamă privind activitatea Compartimentului Transport Public Local, solicitate de Consiliul Local.
Lista cu autorizații taxi atribuite pentru transportul de persoane pe parcursul anului 2016:

Telefon:
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, jud. Tulcea, 825400. Pentru depunerea actelor în format electronic (fișiere .pdf și .doc), vă rugăm să folosiți următoarea adresă de e-mail: sulina_prim@yahoo.com. Adresă de e-mail alternativă: secretariat@primaria-sulina.ro
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins